IT Run B 1 konkurs foto

Wszystkich uczestników Biegu IT w Warszawie zapraszamy do rywalizacji nie tylko na arenie sportowej. Konkurs na najciekawsze i najbardziej szalone zdjęcie z biegu z atrakcyjną nagrodą. Wszystkie zgłoszenia (zdjęcia konkursowe) opublikujemy na profilu Facebookowym fundatora nagrody, firmy EZVIZ w oddzielnej galerii. Zwycięży osoba, której zdjęcie będzie cieszyło się największą popularnością wśród innych użytkowników portalu Facebook. Organizatorzy konkursu wezmą pod uwagę zarówno liczbę udostępnień jak i polubień każdej fotografii.

Warunki udziału

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się do stoiska EZVIZ obok biura zawodów. Tam od godziny 10:00 będzie fotograf, który wszystkim chętnym wykona pamiątkowe konkursowe zdjęcie, które weźmie udział w dalszej zabawie. Fotograf będzie dostępny do godziny 13:30.

Wyłonienie zwycięzców

Po zakończeniu biegu na fanpage’u EZVIZ zostanie umieszczony album ze zdjęciami konkursowymi (21 lub 22 maja). Zwycięży osoba, której zdjęcie uzyska najwięcej polubień i udostępnień.

REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na najbardziej popularne zdjęcie Biegu IT w Warszawie (dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest prowadzony poprzez Fanpage EZVIZ
 3. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pro Run Wrocław, (dalej: „Organizator”).
 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki). Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.
 5. Fundatorem nagrody kamera C6T w konkursie jest firma EZVIZ Polska.
 6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która jest uczestnikiem Biegu IT w Warszawie.
 2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs obejmuje osobę lub grupę osób, którym organizator wykona zdjęcie konkursowe w podanym niżej terminie na biegu.
 2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 22.05.2018.
 3. Udział w konkursie (wykonanie zdjęcia) oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Osoba biorąca udział w konkursie musi mieć na zdjęciu widoczny nr startowy (przynajmniej jedna).
 5. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba lub grupa osób, której zdjęcie będzie się cieszyć największą popularnością – otrzyma największą liczbę polubień i/lub udostępnień innych użytkowników portalu społecznościowego Facebook oraz, która spełni wymogi niniejszego regulaminu.
 6. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
 7. Aby wziąć udział w konkursie należy przyjść w swoim stroju na stoisko firmy EZVIZ, przy biurze zawodów. Tam w godzinach 10.00-13.30 będzie fotograf, który wszystkim chętnym wykona pamiątkowe zdjęcie, które weźmie udział w konkursie.
 8. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na stronie biegu oraz fanpage Organizatora. Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia
 9. Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na stronie biegu oraz portalu Facebook w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
 10. Nagrodą w konkursie jest kamera C6T firmy EZVIZ

Organizator przyzna nagrodę uczestnikowi, a wyniki opublikuje na stronie biegu oraz profilu na facebooku. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.
Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
Nagrodę można odebrać w terminie do 31.05.2018.
W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., następujących danych:
a) adres e-mail
b) imię i nazwisko
c) data urodzenia
d) adres zamieszkania
Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 12 jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane kurierem do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 11 lub będzie można je odebrać osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora.
Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1.

IV Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
  a) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
  b) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
  c) w przypadku gdy organizator stwierdzi nieuczciwe zdobywanie polubień i udostępnień.
 4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu Facebook.

V Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.
 2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI Tryb składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora Stowarzyszenie Pro Run Wrocław ul. Dawida 26/9, 50-527 Wrocław najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
 3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do konkursu lub związanego z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe

 1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 22.05.2018 r. do dnia 28.05.2018 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika konkursu za działania niezgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.biegit.pl
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

logo ITK

Partnerzy

dwor zakopane      

     OrtoPes logo retina

CRiOBB logo 2016

 PL logo FitnessAcademy

 

 

PATRONAT

Computerworld logo

idg kolor

logo prw podluzny bezczestotliwosci

IT pro logo CMYK

 

REALIZACJA

 

Logo Pro Run jpg

 

 

Facebook

Organizacja przed i na biegu

Bieg IT już w najbliższą sobotę oto najważniejsze informacje organizacyjne. Zobacz gdzie i kiedy odebrać pakiet startowy. Jak dołączyć do Biegu Bajt...

Bieg IT Wrocław - zapisy startują

22 września z inicjatywy firmy IT Kontrakt, branża IT  wystartują we Wrocławskiej edycji Biegu IT na 10 km. Zapraszamy do udziału wszystkich, b...

Bieg IT Warszawa - wyniki 2018

Zapraszamy do nasze fotorelacji oraz wyników biegu. ...

Konkurs foto EZVIZ na biegu

Wszystkich uczestników Biegu IT w Warszawie zapraszamy do rywalizacji nie tylko na arenie sportowej. Konkurs na najciekawsze i najbardziej sz...

Organizacja na biegu

Już w sobotę odbędzie się kolejny Bieg IT w Warszawie. Warto więc poznać wszystkie najważniejsze informacje. Zweryfikowaliśmy numery startowe i druż...

Netcompany fundatorem nagród

Na zawodników na podium oraz na wszystkch w losowaniu będą czekać atrakcyjne nagrody od Netcompany ...

Giganci programowania w Warszawie

Na młodszych uczestników i kibiców Biegu czekać będą Giganci Programowania. Na ich stoisku można będzie zaprogramować swoją pierwszą, ...

Nocne pakiety - Bieg IT Warszawa

Ludzie, ludzie zwariowałem. Pakiety startowe na 6. Nocny PKO Wrocław Półmaraton rozdaję. Nie do końca będą rozdawane ale to i tak jedna z nie...

Medal 2018

Tak oto prezentuje się wizualizacja medalu na 2018 rok :) Kto ma sentyment?...

Atrakcje dla najmłodszych w Warszawie

Programować można już od najmłodszych lat! O tym na pewno przekonają się wszystkie dzieci, które wraz ze swoimi rodzicami przyjdą na warszaws...

Bieg IT zawita do Poznania

10 czerwca z inicjatywy firmy IT Kontrakt, branża IT  wystartuje w zupełnie nowej edycji Biegu IT. Tym razem w Poznaniu. Wyścig wyjątkowy z kil...

BIEG BAJTKA

Jak co roku, po oficjalnym biegu na 10 km, na linii startu staną najmłodsi uczestnicy wydarzenia, aby zmierzyć się w Biegu Bajtka 2018. Tegoroczna e...

logo ITKPartnerzy      

     dwor zakopaneOrtoPes logo retina CRiOBB logo 2016  PL logo FitnessAcademy

Patroni

Computerworld logo idg kolor logo prw podluzny bezczestotliwosci  IT pro logo CMYK   
 pro run bieg it